OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), Radnja za klanje stoke, obradu mesa i promet robe na veliko i malo, Biftek Radojević Miloša preduzetnik Niš, Đuke Dinić bb, MB:55417440, PIB: 100687205 donosi ovo obaveštenje prema svim trećim licima kao ličnosti od koje se prikupljaju podaci koji se na ta lica-Vas odnose i pruža Vam u trenutku prikupljanja tih podataka sledeće informacije:

-NA KOGA SE OBAVEŠTENJE ODNOSI

Ovo obaveštenje se odnosi na sva treća lica koja su u poslovnom odnosu sa nama i to na kupce, poslovne partnere ili treća lica koja imaju određeni zahtev prema Radnji Biftek Niš, u kom smislu i svojstvu se prikupljaju i obrađuju vaši lični podaci.

-PODACI O LIČNOSTI KOJI SE KORISTE

Radnja Biftek Niš prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke o ličnosti:

- Ime, prezime, pol, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, adresa stanovanja, elektronska adresa; u slučaju pravnih lica - poslovno ime, sedište, adresa, elektronska adresa, broj telefona, kontakt podaci nadležnog lica, sve u zavisnosti od konkretnog poslovnog odnosa ili usluge koja se traži odnosno pruža trećem licu od koga se podaci prikupljaju.

- Pored navedenih podataka možemo prikupljati i druge lične podatke kao što je broj tekućeg računa, kopija kartice tekućeg računa, podaci o zaključenim pravnim poslovima, ugovorima i drugim pravnim aktima, podaci koji se odnose na povezana lica lica od koga se prikupljaju lični podaci kao što su članovi porodice deca roditelji lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu i druga lica, koji podaci obuhvataju sve podatke koji se prikupljaju i za lica na koje se odnose a koja su naveden u ovom obaveštenju, prikupljanje video zapisa i snimaka na lica na koja se odnose, u cilju realizacije prikupljanja i obrade podataka i konkretnog postupanja po zahtevu kupca, poslovnog partnera ili trećih lica u zavisnosti od konkretnog zahteva.

- U tačno određenim situacijama, koji se odnose na zahteve trećih lica - ličnosti čiji se podaci prikupljaju, pored napšred navedenih podataka, možemo prikupljati i podatke koji se odnose na zdravstveno stanje lica od koga se podaci prikupljaju i na koje se određeni zahtev odnosi, a koja obuhvata lekarske izveštaje, slike, snimke i svu ostalu prateću dokumentaciju koja se odnosi na zdravstveno stanje ličnosti, a koja je neophodna radi postupanja obrade podataka i odlučivanja o konkretnom zahtevu.

-SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

Svrha obrade vaših podataka je sledeća:

1. Vaši podaci koji se prikupljaju i obrađuju imaju prevashodno za cilj i u svrhu poštovanja i primene mera bezbednosti i zdravlja, primene poboljšanja i unapređenja kvaliteta usluga i smanjenja uticaja štetnih delovanja na bezbednost i zdravlje lica i zaštitu imovinskih interesa u skladu sa zakonskim opravdanim interesom i ispunjenjem ugovornih i zakonskih obaveza.

2. Svrha obrade vaših podataka ima za cilj uspostavljanje kontakta sa korisnicima, kupcima poslovnim partnerima i svim trećim licima sa kojima postoji određeni faktički pravni i drugi odnos u cilju ispunjenja vaših zahteva, rešavanja vaših problema, prijema sugestija i svih ostalih zahteva, rešavanja spornih pitanja, zaključenja ugovora uspostavljanja psolovne saradnje, izvršenja ugovornih i drugih zakonskih obaveza koje imamo sa vama, sve na osnovu opravdane svrhe i interesa vezano za konkretan slučaj a u skladu sa zakonom

3. Svrha obrade vaših podatka takođe ima za cilj obezbeđenje vas i vaših ličnih interesa kao i interesa i imovine Radnje u kom smislu se obezbeđuje video nadzor naših objekata, u cilju zaštite i primene svih mera bezbednosti ličnosti vas kao kupca, poslovnog partnera i trećih lica i zaštite vaše imovine.

VIDEO NADZOR

Naši objekti su obezbeđeni video nadzorom, čija je isključiva svrha zaštite, bezbednosti ljudi i imovine, odnosno zaštita vaših ličnih i imovinskih interesa, kao i u cilju utvrđenja stvarnog stanja i ispitivanja okonosti koje su vezane za konkretan slučaj odnosno događaj.

U navedenom smislu obaveštavamo vas da snimci i slike koji su zabeleženi video nadzorom mogu dalje biti prosleđeni nadležnim i drugim državnim organima u cilju sprovođenaj postupka, prikupljanja dokaznog materijala, odnsono u cilju ispitivanja konkretnoih navoda ili zateva za svaki pojedinačan slučaj odnosno lice koje ima određeno potraživanje ili zahtev u cilju konkretnog rešavanaj tog zahteva u situacijama kada je isto neophodno i opravdano. Predmetni podaci o ličnosti će biti trajno čuvani odnosno zavisno od okolnosti slučaja isti će biti narezani i sačuvani na disku sve dok je isto neophodno, odnsono do okončanja određenog postupka.

-DRUGE SVRHE OBRADE LIČNIH PODATAKA

U tačno određenu svrhu propisanu zakonom odnosno odlukama nadležnih državnih organa prikupljanja i obrada podataka o ličnosti trećih lica-kupca, poslovnih partnera, i ostalih trećih lica koja imaju zahtev prema nama ili drugi odnos podaci o ličnosti mogu se prikupljati i obrađivati radi primene Zakona, postupanja po zakonu ili postupanja u skladu sa odlukama nadležnih državnih organa.

Prikupljanje ličnih podataka može biti i u svrhu obrade zahteva, ispunjenja određenih zahteva, obrade istih, ispitivanja okolnosti konkretnog slučaja, postupanja po primedbama trećih lica i slično, kao i u svrhu rešavanja sudskih upravnih i drugih sporova sve u skaldu s aopravdanim interesom i u cilju ispunjenja zakonskih obaveza.

PRISTUP LIČNIM PODACIMA

Ovim vas obaveštavamo o tome ko ima pristup vašim ličnim podacima, zavisno od svrhe u koje se prikupljaju i obrađuju vaši podaci i u skladu sa konkretnim zahtevom ili poslom koji treba obaviti:

Lica koja mogu pristupiti vašim ličnim podacima su lica koja imaju opravdan interes i koja postupaju u okvirima određenim zakonom.

Kao takva lica mogu biti treća lica koja su odgovorna za čuvanje ličnih podataka-revizori, advokati, nadležna lica poreske kontrole i slično.

Državne službe, sudovi, organi uprave, organi inspekcijske kontrole i treća lica koja postupaju u skaldu sa zahtevom i u skladu sa čijim nalogom smo dužni da postupimo.

Lica koja obavljaju pooslove kod Radnje u svrhu rešenja konkretnog problema, zahteva i slično radi ispunjenja svrhe konkretnog posla i u skladu sa opisom konkretnog radnog zadatka, kad anavedena lica vaše pdatke čuvaju i psotupaju sa njima u skladu sa zakonom i u skladu sa svrhom obrade istih, po principima poverljivosti podataka.

Treća lica koja zastupaju interese Radnje ili treća lica koja predmetne podatke moraju da obrađuju u cilju ispunjenja svrhe konkretnog posla ili zahteva ili odlučivanja o određenoj pravnoj stvari postupajući po načelima Zakona i u skaldu sa poštovanjem svrhe obrade.

Banke i ostale organizacije koje su u poslovnom ili drugom odnosu sa Radnjom u cilju sprovođenja konkretnog posla u cilju obrade pofataka radi ispunejnja uslova i cilja ugovora ili drugog posla koji se u konkretnom slučaju zahteva.

Ostala lica čije je psotupanje neophodno ili potrebno radi ostvarenja konkretnog cilja za koje s epodaci prikupljaju i obrađuju.

VREME ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Vreme čuvanja vaših ličnih podataka određeno je zakonskim okvirom koji se primenjuje u svkom pojedinačnom slučaju.

Zavisno od slučaja za koji su prikupljeni podaci i svrhom obrade istih, podaci mogu biti čuvani:

-za vreme trajanja ugovora, odnosno dok ne odlučite da obrišete nalog koji ste otvorili kod nas

- u zakonski određenom roku za različite vrste podataka i prirode posla na koji s eisti odnose

- za vreme trajanja doređenog postupka i slično, radi psotupanja u skladu sa odlukama i nalozima nadležnih organa

Lični podaci koji nisu potrebni za dalju obradu brišu se ili isti postaju anonimni, sem u slučajevima kada su isti određeni zakonskim normama da se čuvaju neograničeno.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

U cilju zaštite ličnih podataka korisnika, psolovnih partnera i ostalih trećih lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju preduzete su tehničke i organizacione mere zaštite podataka koji omogućavaju zaštitu načela zaštite ličnih podataka posebno: zaštita poverljivosti ličnih podataka, zaštita od neovlašćenog pristupa ili promene, pristup od strane lica na koje se podaci odnose u lične podatke tog lica, nalozi i instrukcije zaposlenima koji obrađuju vaše lične podatke o primeni mera zaštite istih, kao i postupak kršenja bezbednsoti podataka ui skladu sa pozitivim propisima.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Obrada vaših ličnih podataka vrši se na teritoriji Republike Srbije.

Po potrebi u skladu s azakonskim okvirima i u svhrhu obrad epodataka koja je opravdana i zasnovana na zakonskom interesu vaši podaci se mogu obrađivati i u drugim zemljama gde je Radnja Biftek Nišb angažoala pružaoce usluga, ukoliko je sito potrebno radi realicacije cilja i svrhe za koju se obrađuju podaci odnosno za obavljanje određenog posla.

PRAVA IMAOCA LIČNIH PODATAKA

Imaoci ličnih podatka, odnsono lica čiji se lični podaci prikupljaju i obrađuju imaju pravo da pristupe svojim ličnim podacima i da vrše izmene i dopune istih.

Lica na koja s elični podaci odnose mogu dostaviti zahtev za pristup, isptavku brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koji su dostavljeni ili prenos podataka po vašem izboru.

Lica na koja se podaci odnose mogu uložiti prigovor na korišćenje sopstvenih podataka ili mogu povući svoju prethodno datu saglasnost na obradu ličnih podataka.

Predmetno psotupanje lica čiji se podaci obrađuju mora biti u skladu sa Zakonom i zakonskim ograničenjima i isto ne može biti u suprotnosti sa odlukama nadležnih organa i drugih organa koji imaju pristup vašim podacima i isto može biti podneto pisanim putem uz primenu odredaba Zakona.

OSTALA OBAVEŠTENJA

Ovo obaveštenje je sastavljeno u svrhu informicanja svih lica koja imaju pristup ili interes rada ili neki drugiinteres saradnje sa Radnjom Biftek Niš, isto služi obaveštavanju svih trećih lica o privatnosti podataka odnsono psotupcima i merama koje se primenjuju radi primene politike privatnosti.

Za sva obaveštenja koja nisu sadržana u ovom obaveštenju primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju potrebe dodatnih pitanja obaveštenja i slično koja se odnsoe na obradu vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati preko mail adrese: shop@biftek-im.rs .

Nadležno lice će odgovore na postavljena pitanja dostaviti u što je moguće kraćčem roku a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a u slučaju objektivnih nemogućnosti za postupanje u zadatopm roku, odgovor ćete dobiti u roku od 90 dana.

U cilju zaštite interesa u slučajevima neosnovanih zahteva ili ponavljanja istog zahteva u kratkim rokovima, nadležno lice će zahtev odbiti a mogu biti naplaćeni i troškovi postupanja po istom.

U oslatil delovima primenjivaće se odredbe važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 Biftek Industrija mesa Niš © 2021. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.